Privacy statement

Body2Win NV (hierna Body2Win) is een producent van afslank- en beautyproducten op basis van exclusieve plantenextracten. De producten worden via een netwerk van distributeurs in de markt gezet. Deze distributeurs brengen niet alleen het grote publiek in contact met de afslank- en beautyproducten maar maken ook andere potentiële partners warm voor Body2Win.

De aangeboden afslank- en beautyproducten passen perfect bij een gezonde levensstijl waarvan een gevarieerde en evenwichtige voeding een belangrijk onderdeel is.

Body2Win staat sterk in haar missie mede dankzij de medewerking en de coaching van de lokale partners.

Een zo breed mogelijk netwerk van partners wordt uitgebouwd om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot een gezonde levensstijl.

De visie van Body2Win is dat wie gezond eet beter leeft, wie beter leeft zich beter in zijn vel voelt en wie beter in zijn vel zit meer schittert.

Om kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden verwerken we persoonsgegevens van onze klanten en van personen die geïnteresseerd zijn in onze producten en diensten. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor de bescherming van Uw persoonlijke levenssfeer. In de eerste plaats willen we U zo goed mogelijk inlichten waarvoor we Uw persoonsgegevens gebruiken, hoe we omgaan met informatieveiligheid en welke rechten U kan uitoefenen.

Volgende basisprincipes hanteren we in de verwerking van uw persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens die we van klanten en geïnteresseerden in onze producten en diensten verzamelen zijn bedoeld om een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te kunnen bieden. We zullen telkens duidelijk en transparant toelichten waarvoor we de persoonsgegevens aanwenden.
 • Body2Win zal Uw gegevens enkel gebruiken voor een doel waarvoor we de gegevens verzameld hebben.
 • We bewaren enkel die gegevens die we nodig hebben om onze dienstverlening mogelijk te maken en/of om te voldoen aan wettelijke en reglementaire voorschriften.
 • We streven ernaar Uw gegevens nauwkeurig en correct te verwerken.
 • We bewaken de bewaringstermijn van Uw persoonsgegevens, zodat we ze niet langer dan noodzakelijk of wettelijk bepaald bewaren.
 • Body2Win neemt maatregelen die ervoor zorgen dat Uw gegevens worden beschermd tegen toegang voor onbevoegden, verlies of vernietiging.
 • Onze verantwoordelijkheid over Uw persoonsgegevens dragen we uit naar iedereen die ermee in aanraking komt.

Body2Win is de verwerkingsverantwoordelijk, zij is gevestigd te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 9. Wens je in contact te komen om meer uitleg?

Stuur dan Uw vraag schriftelijk aan Body2Win NV, Royerveld 18 te 3740 Bilzen  of stuur een mail aan info@body2win.com 

Indien U vindt dat Body2Win Uw rechten met betrekking tot Uw persoonsgegevens niet of niet op de juiste wijze respecteert, heb je het recht om hierover een klacht in te dienen bij de Belgische Gegegensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel, Tel: 02/274.48.00, fax: 02/274.48.35 of e-mail: contact@apd-gba.be.

Indien U vragen hebt over het privacybeleid van Body2Win of over de wijze waarop Body2Win als verwerkingsverantwoordelijke Uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons dan te contacteren, hetzij via Body2Win, Royerveld 18 te 3740 Bilzen, hetzij via info@body2win.com .

Algemeen klantenbeheer

Body2Win bedient via haar netwerk van distributeurs dagelijks honderden klanten, hetzij wat betreft loutere verkoop van afslank- en beautyproducten, hetzij de verkoop van deze producten gecombineerd met de begeleiding van de klanten in het kader van de diverse afslankprogramma’s die aangeboden worden. Klantenbeheer is het geheel van activiteiten die uitgevoerd worden in het kader van de loutere verkoop van de afslank- en beautyproducten.

Het is natuurlijk essentieel dat wij over de correcte persoonsgegevens beschikken om op kwalitatieve wijze onze producten en diensten te kunnen aanbieden en na bestelling te leveren bij de klanten..

Welke gegevens verzamelen we over U in het kader van het klantenbeheer?

In het kader van het klantenbeheer verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam van de klant;
 • Adres van de klant;
 • Telefoonnummer en e-mailadres van de klant;
 • Historiek van de bestelde producten;
 • Alternatief leveradres;
 • Voorkeur leverdag;
 • Distributeur die de betrokken klant beheert;

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

Body2Win verzamelt en verwerkt deze gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze gegevens niet verzameld worden is een correcte levering van de bestelde producten op het juiste adres niet mogelijk.

Uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van het klantenbeheer worden eveneens gebruikt voor de behandeling van door U bij Body2Win ingediende klachten aangaande de uitvoering van de overeenkomsten.

Tenslotte worden deze persoonsgegevens eveneens verwerkt in het kader van het gerechtvaardigd belang van Body2Win als verwerkingsverantwoordeiijke gericht aanbiedingen aan de klanten te doen, dit wat betreft de verwerking van de historieken van de bestelde producten en diensten van de klant.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden gedeeld met IT bedrijven wiens software wij gebruiken of die ons hostingdiensten aanbieden, dit zijn, onder andere maar niet beperkt tot Bitrix, Afas, Eurosys, Expert Network en make interactive.

De gegevens worden eveneens gedeeld met de distributeur die de betrokken klant beheert.

Deze gegevens worden ook gedeeld met Mailchimp en drip in het kader van de uitvoering van de mailings met aanbiedingen aan onze klanten.

Daarnaast worden deze gegevens eveneens gedeeld met onze transporteur die de bestellingen tot bij de klanten brengt, met name GLS.

In geval van betwistingen of andere gerechtelijke procedures kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met een juridisch adviseur, advocaat en/of gerechtsdeurwaarder.

Aangezien al deze verwerkers gevestigd zijn in de EER is er geen sprake van doorgifte aan derde landen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Body2Win bewaart Uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze verwerkt worden.

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van  het algemeen klantenbeheer worden gedurende 10 jaar na de laatste levering van diensten aan U bewaard.

Deze bewaartermijn is gebaseerd op de normale verjaringstermijn in handelstransacties.

Deze termijn kan verlengd worden in het kader van de uitvoering of onderbouwing van gerechtelijke procedures.

Rechten

In het kader van de verwerking van Uw persoonsgegevens binnen het klantenbeheer beschikt U over de volgende rechten:

 • Recht op inzage en kopie => U hebt  het recht om te weten welke persoonsgegevens we van U hebben en wat we er precies mee doen en waarom we dat doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen;
 • Recht van rectificatie, of anders gezegd recht van verbetering => wanneer U merkt dat bepaalde persoonsgegevens die we van U verwerken niet juist of niet volledig zijn, hebt U het recht dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassingen zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Uw gegevens zouden gedeeld zijn daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken;
 • Recht van beperking van de verwerking => indien U de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist heb je het recht om te vragen de verwerking van Uw persoonsgegevens te stoppen gedurende de tijd die Body2Win nodig heeft om de juistheid van Uw persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Recht op overdraagbaarheid => U kan ons vragen om Uw relevante persoonsgegeven aan jou over te dragen zodat je deze kan overmaken aan een andere leverancier. De relevante persoonsgegevens zullen overgemaakt worden in een gestructureerde, gangbare machinaal leesbare vorm. Indien het technisch mogelijk is de persoonsgegevens rechtstreeks aan de andere leverancier over te maken heeft U het recht hierom te verzoeken.
 • Recht op gegevenswissing of het recht om vergeten te worden => wanneer U in verband met persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt deze toestemming hebt ingetrokken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt werden, of U bezwaar maakte tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en er geen dringende rechtvaardigingsgronden zijn voor de verwerking ervan, of de persoonsgegevens onrechtmatig door ons werden verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een rechtsregel kan U aan Body2Win vragen dat wij de verwerkte persoonsgegevens wissen.
 • Recht op bezwaar => voor de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang heeft U ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij wij dwingende rechtvaardigingsgronden voor deze verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering zullen wij deze verwerking onmiddellijk staken.

U kan deze rechten ten allen tijde uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan Body2Win NV, Ilgatlaan 9 te 3500 Hasselt, of door het zenden van een e-mail aan info@body2win.com .

Begeleiding deelnemers aan de afslankprogramma’s

Indien U deelneemt aan een afslankprogramma wordt U door de leden van ons Health Team of Uw Distributeur begeleid. Teneinde deze begeleiding op een correcte en efficiënte wijze te kunnen uitvoeren verwerken wij Uw persoonsgegevens.

Welke gegevens verzamelen we over U in het kader van de begeleiding van de deelnemers aan de afslankprogramma’ s?

In het kader van deze verwerking verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam van de klant;
 • Adres van de klant;
 • Telefoonnummer en e-mailadres van de klant;
 • Voorkeurtijdstip om door Health Team gecontacteerd te worden;
 • Leeftijd;
 • Lengte;
 • Gevolgd afslankprogramma;
 • Aanvangsgewicht;
 • Aanvangs BMI;
 • Datum start programma;
 • Doelgewicht:
 • Doel BMI:
 • Doel datum (datum waarop bij voorkeur het doelgewicht wordt bereikt);
 • Evolutie gewicht;
 • Studies/werk;
 • Speciale werktijden;
 • Hobbies;
 • Medische achtergrond (allergieën, bypass, medicatie, …);
 • Cognitieve informatie;
 • Voedingsgewoonten;
 • Rapporten contacten Health Team;
 • Distributeur de de klant beheert;

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Body2Win verzamelt en verwerkt deze gegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, indien deze gegevens niet verzameld worden is een correcte begeleiding van de deelnemers aan de afslankprogramma’s niet mogelijk.

Uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van het de begeleiding van de deelnemers aan de afslankprogramma’s worden eveneens gebruikt voor de behandeling van door U bij Body2Win ingediende klachten aangaande de uitvoering van de overeenkomsten.

Tenslotte worden deze persoonsgegevens eveneens verwerkt in het kader van het gerechtvaardigd belang van Body2Win als verwerkingsverantwoordeiijke gericht aanbiedingen aan de klanten te doen.

Worden deze persoonsgegevens doorgegeven aan derden?

Deze gegevens worden gedeeld met IT bedrijven wiens software wij gebruiken of die ons hostingdiensten aanbieden, dit zijn, onder andere maar niet beperkt tot Bitrix, Afas, Eurosys, Expert Network en Make interactive.

De gegevens worden eveneens gedeeld met de distributeur die de betrokken klant beheert.

Deze gegevens worden ook gedeeld met Mailchimp en drip in het kader van de uitvoering van de mailings met aanbiedingen aan onze klanten.

Daarnaast worden deze gegevens eveneens gedeeld met onze transporteur die de bestellingen tot bij de klanten brengt, met name GLS.

In geval van betwistingen of andere gerechtelijke procedures kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met een juridisch adviseur, advocaat en/of gerechtsdeurwaarder.

Aangezien al deze verwerkers gevestigd zijn in de EER is er geen sprake van doorgifte aan derde landen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Body2Win bewaart Uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze verwerkt worden.

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van  het algemeen klantenbeheer worden gedurende 10 jaar na de laatste levering van diensten aan U bewaard.

Deze bewaartermijn is gebaseerd op de normale verjaringstermijn in handelstransacties.

Deze termijn kan verlengd worden in het kader van de uitvoering of onderbouwing van gerechtelijke procedures.

Rechten

In het kader van de verwerking van Uw persoonsgegevens binnen de begeleiding van de deelnemers aan de afslankprogramma’s beschikt U over de volgende rechten:

 • Recht op inzage en kopie => U hebt  het recht om te weten welke persoonsgegevens we van U hebben en wat we er precies mee doen en waarom we dat doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen;
 • Recht van rectificatie, of anders gezegd recht van verbetering => wanneer U merkt dat bepaalde persoonsgegevens die we van U verwerken niet juist of niet volledig zijn, hebt U het recht dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassingen zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Uw gegevens zouden gedeeld zijn daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken;
 • Recht van beperking van de verwerking => indien U de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist heb je het recht om te vragen de verwerking van Uw persoonsgegevens te stoppen gedurende de tijd die Body2Win nodig heeft om de juistheid van Uw persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Recht op overdraagbaarheid => U kan ons vragen om Uw relevante persoonsgegeven aan jou over te dragen zodat je deze kan overmaken aan een andere leverancier. De relevante persoonsgegevens zullen overgemaakt worden in een gestructureerde, gangbare machinaal leesbare vorm. Indien het technisch mogelijk is de persoonsgegevens rechtstreeks aan de andere leverancier over te maken heeft U het recht hierom te verzoeken.
 • Recht op gegevenswissing of het recht om vergeten te worden => wanneer U in verband met persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt deze toestemming hebt ingetrokken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt werden, of U bezwaar maakte tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en er geen dringende rechtvaardigingsgronden zijn voor de verwerking ervan, of de persoonsgegevens onrechtmatig door ons werden verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een rechtsregel kan U aan Body2Win vragen dat wij de verwerkte persoonsgegevens wissen.
 • Recht op bezwaar => voor de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang heeft U ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij wij dwingende rechtvaardigingsgronden voor deze verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering zullen wij deze verwerking onmiddellijk staken.

U kan deze rechten ten allen tijde uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan Body2Win NV, Royerveld 18 te 2740 Bilzen, of door het zenden van een e-mail aan info@body2win.com.

Boekhouding

Ondersteunend aan onze activiteiten verwerken we Uw persoonsgegevens in het kader van onze boekhouding.

Dit omvat, onder meer maar niet beperkt tot, activiteiten van facturatie en factuurinning.

Welke gegevens verzamelen we over U in het kader van de boekhouding

In het kader van de boekhouding verzamelen we de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam;
 • Adres;
 • In voorkomend geval BTW nummer;
 • Facturen
 • Overzicht gefactureerde bedragen (in/uit) en ontvangen of betaalde bedragen;
 • Datum ontvangst betaling/uitvoeren van de betaling;
 • Overzicht eventueel verstuurde herinneringen;
 • Overzicht eventueel genomen incassomaatregelen;

Waarom verzamelen we deze gegevens over jou?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de tussen ons bestaande relatie klant/leverancier.

Body2Win verzamelt deze gegevens om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen in het kader van de fiscale en boekhoudwetgeving.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens worden in principe enkel gedeeld met onze externe accountant, BDO, in het kader van haar bijstand in het voeren van onze wettelijke boekhouding.

De gegevens worden eveneens gedeeld met Ingenico en Twikey in verband met de inning van de betalingen door de klanten.

Daarnaast worden deze gegevens ook gedeeld met IT bedrijven wiens software wij gebruiken of die ons hostingdiensten aanbieden, dit zijn, onder andere maar niet beperkt tot Bitrix, Afas, Eurosys, Expert Network en Make Interactive.

Deze gegevens worden eveneens gedeelt met de Ditributeur die de betrokken klant beheert.

In geval van incasso- of andere gerechtelijke procedures kunnen deze gegevens eveneens gedeeld worden met een juridisch adviseur, incasso-kantoor,  advocaat en/of gerechtsdeurwaarder.

Aangezien al deze verwerkers in de EER gevestigd zijn is er geen sprake van een doorgifte aan derde landen.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Body2Win bewaart Uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze verwerkt worden.

De persoonsgegevens verwerkt in het kader van  de boekhouding worden gedurende 7 jaar na het boekjaar waarin de de laatste levering aan U plaatsvond bewaard.

Deze bewaartermijn is gebaseerd op de termijn dat boekhoudkundige stukken dienen bewaard te worden.

Deze termijn kan verlengd worden in het kader van de uitvoering of onderbouwing van gerechtelijke procedures.

Rechten

In het kader van de verwerking van Uw persoonsgegevens binnen de boekhouding beschikt U over de volgende rechten:

 • Recht op inzage en kopie => U hebt  het recht om te weten welke persoonsgegevens we van U hebben en wat we er precies mee doen en waarom we dat doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen;
 • Recht van Rectificatie, of anders gezegd recht van verbetering => wanneer U merkt dat bepaalde persoonsgegevens die we van U verwerken niet juist of niet volledig zijn, hebt U het recht dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassingen zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Uw gegevens zouden gedeeld zijn daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken;
 • Recht van beperking van de verwerking => indien U de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist heb je het recht om te vragen de verwerking van Uw persoonsgegevens te stoppen gedurende de tijd die General Lease nodig heeft om de juistheid van Uw persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Recht op gegevenswissing of het recht om vergeten te worden => wanneer U in verband met persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt deze toestemming hebt ingetrokken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt werden, of U bezwaar maakte tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en er geen dringende rechtvaardigingsgronden zijn voor de verwerking ervan, of de persoonsgegevens onrechtmatig door ons werden verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een rechtsregel kan U aan Body2Win vragen dat wij de verwerkte persoonsgegevens wissen.

U kan deze rechten ten allen tijde uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan Body2Win NV, Royerveld 18 te 3740 Bilzen, of door het zenden van een e-mail aan info@body2win.com

Bezoek aan de website van Body2Win

Body2Win heeft deze website waarop je informatie van onze dienstverlening kan vinden en indien gewenst diensten en producten kan aankopen.

De website is eigendom van Body2Win NV, gevestigd te Ilgatlaan 9 te 3500 Hasselt en ingeschreven in de Kruispunsbank Ondernemingen onder het nummer 0431.586.751

Welke gegevens verzamelen we over u in het kader van uw bezoek aan onze website.

Bij een bezoek aan onze website bewaren we:

 • Uw domeinnaam (ip adres) als U een bezoek brengt aan onze webpagina’s;
 • Uw e-mailadres als U boodschappen/vragen plaatst op deze website;
 • Uw e-mailadres als U dit aan ons overmaakt;
 • Uw e-mailadres als U deelneemt aan discussieforums;
 • Alle informatie van andere sites die U geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die op onze site geraadpleegd hebt;
 • Alle informatie die U vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site registratie;

Van de klanten worden persoonsgegevens verzameld die Body2Win nodig heeft om de aangekochte diensten en goederen te kunnen verstrekken, zie hieromtrent onder het tabblad klantenbeheer in deze privacyverklaring.

Onze website maakt gebruik van cookies.

Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee U onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch. Waar we het hierna hebben over cookies, bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken.

Cookies brengen de veiligheid van Uw computer niet in gevaar. We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:

Functionele cookies:

Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat aan U snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat U onze website bezoekt. Voor het plaatsen van functionele cookies dient geen toestemming te worden gevraagd. Wij maken gebruik van ASP.NET cookies die ervoor zorgen dat nadat U ingelogd bent  U tijdens de hele sessie geïdentificeerd blijft. Bij het afsluiten van de sessie worden deze cookies automatisch verwijderd. Bij niet aanvaarden van deze cookies kan U geen gebruik maken van de voor de klanten voorbehouden delen van de website.

Daarnaast maken we ook gebruik van ASPXAUTH cookies, deze worden gebruikt zodat U als klant onmiddellijk herkent wordt zodra U opnieuw inlogt op onze website. Enkel indien U bewust en uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, door aanvinken van de box “keep me connected”, worden deze cookies op Uw computer geplaatst. Als U de “keep me connected” box ontvinkt worden deze cookies automatisch verwijderd.

Analytische cookies:

Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op welke pagina U op onze website aankomt, op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Als de analytische cookies geen grote impact hebben op de privacy hoeft er geen toestemming voor de plaatsing gevraagd te worden.

Social media plug-in cookies:

Deze worden gebruikt om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij Uw toestemming.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

De informatie afkomstig van de cookies maakt het mogelijk om Uw webbrowser te herkennen. Hierdoor hoeft U niet steeds bij elk bezoek opnieuw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, of instellingen aan te passen. Op deze manier kan Body2Win inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op haar website.

De andere persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld teneinde U te kunnen contacteren en de gevraagde informatie of dienst te leveren. Deze gegevens worden verwerkt op basis van Uw toestemming, waarbij het meedelen van deze gegevens als toestemming voor de verwerking zal beschouwd worden.

 • Mededeling van Uw postadres => U kan periodieke mailings ontvangen met informatie over producten en diensten en opkomende evenementen.
 • Als U ons Uw telefoonnummer meedeelt kan U telefonisch gecontacteerd worden door ons met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen.
 • Als U ons Uw GSM-nummer meedeelt kan U via tekstberichten (SMS/MMS/ed) gecontacteerd worden door Body2Win met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketingdoeleinden)
 • Als U ons Uw e-mailadres meedeelt kan U via e-mail gecontacteerd worden door ons bedrijf met betrekking tot informatie over onze producten en onze diensten of over opkomende evenementen (voor direct marketingdoeleinden) gegeven, deze andere bedrijven/organisaties zijn commerciële partners van Body2Win.

Als U van geen enkel bedrijf nog mailings of telefonische oproepen wenst te ontvangen, contacteer dan de Robinson-lijst van het Belgisch Direct Marketing Verbond (online: www.robinsonlist.be), gratis telefoonnummer 0800-91 886 of per post: BDMV, Robinson list, Buro@Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel.

Body2Win kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij U contacteren alvorens Uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om U op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze policy voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om U de kans te geven Uw toestemming in te trekken/te weigeren.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang als verwerkingsverantwoordelijke onze website zo efficiënt mogelijk te organiseren en op overzichtelijke en toegankelijke wijze informatie aan klanten en geïnteresseerden ter beschikking te stellen, een aantal van de in dit kader verwerkte persoonsgegevens worden op basis van Uw uitdrukkelijke toestemming verwerkt.

Worden deze persoonsgegevens doorgegeven aan derden?

Deze gegevens worden gedeeld met IT bedrijven wiens software wij gebruiken of die ons hostingdiensten aanbieden, dit zijn, onder andere maar niet beperkt tot Bitrix, Afas, Eurosys, Expert Network en Make interactive en eventueel bedrijven die direct mailingdiensten aanbieden zoals Mailchimp en drip.

De contactgegevens worden eveneens gedeeld met onze Distributeurs.

Zoals hierna beschreven worden er persoonsgegevens doorgegeven aan Google Inc.

Dit bedrijf is gelegen in de Verenigde Staten zodat er dus sprake is van een zogenaamde doorgifte van Uw persoonsgegevens aan een derde land (land niet behorend tot de EER).

Omwille van de aansluiting van Google Inc bij Privacy Shield zijn er voldoende waarborgen voor de bescherming van Uw persoonsgegevens en is deze overdracht toegelaten.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service die wordt aangeboden door Google Inc (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik aan de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe U de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kan het gebruik van cookies, zoals hiervoor beschreven, weigeren. Wij wijzen er U op dat U in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zal kunnen benutten.

Door gebruik van de website geeft U toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

Body2Win bewaart Uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze verwerkt worden.

De cookies blijven tot maximaal …maanden na Uw laatste bezoek op het apparaat bewaard. U kan de cookies ten allen tijde zelf uitzetten of ze van Uw apparaat verwijderen. Hoe U dat kan doen verschilt per soort internet browser en apparaat.

In elk geval kan U in het “help” menu van de internetbrowser op Uw computer lezen;

 • Hoe U de goedkeuring van nieuwe cookies in de browser kan voorkomen;
 • Hoe U de browser zo kan instellen dat U gewaarschuwd wordt wanneer U een nieuwe cookie ontvangt;
 • Hoe U cookies volledig kan uitschakelen;
 • Hoe U opgeslagen cookies kan verwijderen

Als je ervoor kiest om cookies te verwijderen, zal de website mogelijk niet meer optimaal functioneren en kun je van sommige diensten geen gebruik maken.

De andere persoonsgegevens welke door gebruik van de website werden verzameld worden gedurende twee jaar bewaard.

Rechten

In het kader van de verwerking van Uw persoonsgegevens naar aanleiding van het gebruik van de website van Body2Win en de daarop door U achtergelaten gegevens beschikt U over de volgende rechten:

 • Recht op inzage en kopie => U hebt  het recht om te weten welke persoonsgegevens we van U hebben en wat we er precies mee doen en waarom we dat doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen;
 • Recht van Rectificatie, of anders gezegd recht van verbetering => wanneer U merkt dat bepaalde persoonsgegevens die we van U verwerken niet juist of niet volledig zijn, hebt U het recht dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassingen zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Uw gegevens zouden gedeeld zijn daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken;
 • Recht van beperking van de verwerking => indien U de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist heb je het recht om te vragen de verwerking van Uw persoonsgegevens te stoppen gedurende de tijd die General Lease nodig heeft om de juistheid van Uw persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Recht op gegevenwissing of het recht om vergeten te worden => wanneer U in verband met persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt deze toestemming hebt ingetrokken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt worden, of U bezwaar maakte tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en er geen dringende rechtvaardigingsgronden zijn voor de verwerking ervan, of de persoonsgegevens onrechtmatig door ons werden verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een rechtsregel kan U aan Body2Win vragen dat wij de verwerkte persoonsgegevens wissen.
 • Recht op bezwaar => voor de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang heeft U ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij wij dwingende rechtvaardigingsgronden voor deze verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering zullen wij deze verwerking onmiddellijk staken.
 • Recht om je toestemming in te trekken => Indien U wenst dat de persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt niet langer door Body2Win verwerkt worden kan U Uw toestemming ten allen tijde intrekken door een eenvoudige schriftelijke melding bij Body2Win, Ilgatlaan 9 te 3500 Hasselt of elektronisch via info@body2win.com. In elk geval blijven de gegevens die verwerkt worden tot aan het ogenblik van het intrekken van de toestemming rechtsgeldig verwerkt.

U kan deze rechten ten allen tijde uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan Body2Win NV, Royerveld 18 te 3740 Bilzen, of door het zenden van een e-mail aan info@body2win.com

Lead Ads

Via Lead Ads kunnen geïnteresseerden zich via facebook advertenties aanmelden om informatie te bekomen over onze producten en begeleidingssystemen en/of zich voor evenementen inschrijven.

Welke persoonsgegevens verzamelen we over U?

Bij gebruik van Lead Ads verzamelen wij de volgende persoonsgegevens:

 • Naam en voornaam;
 • Telefoon en/of GSM nummer;
 • e-mailadres;

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Wij verzamelen de in het kader van deze verwerking gevraagde persoonsgegevens teneinde U de door U gevraagde informatie te kunnen bezorgen en/of Uw inschrijving voor het door U gekozen evenement te registreren.

Door het invullen van Uw persoonsgegevens geeft U de uitdrukkelijke toestemming ze voor deze doeleinden te verwerken.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang als verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij deze persoonsgegevens verder om U te informeren in verband met andere aanbiedingen van Body2Win of andere evenementen georganiseerd door Body2Win.

Worden deze persoonsgegevens doorgegeven aan derden?

Deze gegevens worden gedeeld met IT bedrijven wiens software wij gebruiken of die ons hostingdiensten aanbieden, dit zijn, onder andere maar niet beperkt tot Eurosys NV en Norriq NV en eventueel bedrijven die direct mailingdiensten aanbieden zoals Mailchimp.

Aangezien al deze verwerkers in de EER gevestigd zijn is er geen sprake van doorgifte aan derde landen.

Hoe lang worden deze persoonsgegevens bewaard?

Body2Win bewaart Uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor ze verwerkt worden.

De persoonsgegevens verwerkt in dit kader van  de lead ads worden gedurende 24 maanden nadat U ze hebt verstrekt bewaard.

Rechten

In het kader van de verwerking van Uw persoonsgegevens naar aanleiding van het gebruik van de website van Body2Win en de daarop door U achtergelaten gegevens beschikt U over de volgende rechten:

 • Recht op inzage en kopie => U hebt  het recht om te weten welke persoonsgegevens we van U hebben en wat we er precies mee doen en waarom we dat doen. U hebt ook het recht om van deze informatie een gratis kopie te krijgen;
 • Recht van Rectificatie, of anders gezegd recht van verbetering => wanneer U merkt dat bepaalde persoonsgegevens die we van U verwerken niet juist of niet volledig zijn, hebt U het recht dit door ons te laten aanpassen. Bij een aanpassingen zorgen wij er in principe ook voor dat anderen met wie Uw gegevens zouden gedeeld zijn daarvan op de hoogte worden gebracht zodat ook zij over de correcte persoonsgegevens beschikken;
 • Recht van beperking van de verwerking => indien U de juistheid van de door ons verwerkte persoonsgegevens betwist heb je het recht om te vragen de verwerking van Uw persoonsgegevens te stoppen gedurende de tijd die General Lease nodig heeft om de juistheid van Uw persoonsgegevens te controleren. Indien blijkt dat de persoonsgegevens inderdaad incorrect zijn, worden ze aangepast en stellen wij je daarvan op de hoogte.
 • Recht op gegevenwissing of het recht om vergeten te worden => wanneer U in verband met persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt deze toestemming hebt ingetrokken, of wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze verwerkt worden, of U bezwaar maakte tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens en er geen dringende rechtvaardigingsgronden zijn voor de verwerking ervan, of de persoonsgegevens onrechtmatig door ons werden verwerkt of de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een rechtsregel kan U aan Body2Win vragen dat wij de verwerkte persoonsgegevens wissen.
 • Recht op bezwaar => voor de persoonsgegevens die wij verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang heeft U ten allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Tenzij wij dwingende rechtvaardigingsgronden voor deze verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan Uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering zullen wij deze verwerking onmiddellijk staken.
 • Recht om je toestemming in te trekken => Indien U wenst dat de persoonsgegevens die op basis van Uw toestemming worden verwerkt niet langer door Body2Win verwerkt worden kan U Uw toestemming ten allen tijde intrekken door een eenvoudige schriftelijke melding bij Body2Win, Ilgatlaan 9 te 3500 Hasselt of elektronisch viainfo@body2win.com. In elk geval blijven de gegevens die verwerkt worden tot aan het ogenblik van het intrekken van de toestemming rechtsgeldig verwerkt.

U kan deze rechten ten allen tijde uitvoeren door een schriftelijk verzoek te zenden aan Body2Win NV, Royerveld 18 te 3740 Bilzen, of door het zenden van een e-mail aan info@body2win.com

Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Er wordt binnen Body2Win een intern beleidskader en minimumstandaarden gebruikt teneinde Uw gegevens te beschermen.

Conform de geldende wet- en regelgeving worden de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen (beleid en procedures qua toegang tot de persoonsgegevens, IT beveiliging, paswoordenbeheer, omgevingscontrole enzv) genomen zodat de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van Uw gegevens gewaarborgd is.

De werknemers en aangestelden van Body2Win hebben enkele toegang tot Uw persoonsgegevens indien dit absoluut noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van hun activiteiten en  zijn in elk geval gehouden tot vertrouwelijkheid, zij mogen Uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verwerken.

Boek nu je gratis afslankanalyse