Disclaimer

Disclaimer en Privacy Statement

Wettelijke vermeldingen

Welkom op de website van Body2Win NV.


Deze website wordt beheerd door Body2Win NV, Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt, België, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0441.498.072.

 

Door het bezoeken en gebruik van deze website erkent u dat u deze disclaimer hebt gelezen en instemt met de inhoud ervan.

 

De website en de inhoud van deze wettelijke vermeldingen kunnen van tijd tot tijd geactualiseerd of gewijzigd worden zonder dat er een voorafgaandelijke kennisgeving gebeurd.

Door bezoeken en gebruik van de website na zo een update of wijziging zal u daaraan gebonden zijn.

 

De inhoud van deze website, met inbegrip van de afbeeldingen, data, productnamen, teksten en dergelijke zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Body2Win en/of waar Body2Win een gebruiksrecht over geniet.

Het maken van kopieën van het geheel of delen van deze website (inbegrepen de structuur, de teksten en de afbeeldingen), op welke manier dan ook, behoudens thuiskopieën voor niet-commercieel eigen gebruik, zonder de voorafgaandelijk en uitdrukkelijke toestemming van Body2Win is strikt verboden.

Deeplinken naar één of meer onderdelen van deze website zonder de voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Body2Win is strikt verboden.

 

De handelsmerken, beeldmerken, dienstmerken, handelsnamen en corporate identity op deze website zijn beschermd door nationale en internationale wetgeving. Het is strikt verboden hiervan gebruik te maken zonder de voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Body2Win. Er kan op geen enkele wijze een licentie of ander recht op deze handelsmerken, beeldmerken, dienstmerken, handelsnamen en corporate identity toegekend of verleend worden zonder de voorafgaandelijke en uitdrukkelijke toestemming van Body2Win.

 

Informatie op deze website is van algemene aard en is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden zodat ze niet kan beschouwd worden als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker.

Body2Win levert aanzienlijke inspanningen om de website en haar inhoud accuraat en actueel te houden, zij kan echter niet aansprakelijk gesteld worden voor de accuraatheid en de volledigheid van deze inhoud.

De website en haar inhoud worden aangeboden ‘zoals ze zijn’. Body2Win waarborgt geenszins de volledigheid, accuraatheid, toegankelijkheid en gepastheid van deze website voor een specifiek doel.

 

Niettegenstaande alle inspanningen die Body2Win op dat vlak doet waarborgt zij niet dat deze website en haar inhoud vrij zijn van virussen, wormen of andere codes die vernielende eigenschappen kunnen hebben.

Noch Body2Win, noch een derde partij betrokken bij de creatie of hosting van deze website en haar inhoud zijn aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou kunnen voortvloeien uit de toegang tot, het gebruik van of de onmogelijkheid van gebruik van deze website en de inhoud ervan.

 

Deze website kan verwijzingen of links bevatten naar andere websites die niet gecontroleerd worden door Body2Win.

Deze links worden enkel voor het gemak van de gebruikers geleverd en Body2Win is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit ui het gebruik van deze andere websites.

 

Deze website is ontworpen rekening houdend met de wetten en reglementeringen van toepassing in België en de Europese Unie.

Toegang tot deze website kan illegaal zijn voor bepaalde personen in bepaalde landen buiten de Europese Gemeenschap. De bezoekers die deze website van buiten de Europese Unie betreden doen dit op eigen risico en verantwoordelijkheid.

Als deze website van in landen van buiten de Europese Unie worden bezocht dient niets op deze website beschouwd te worden als promotie voor producten of diensten die niet toegelaten zijn in het desbetreffende land.

 

Body2Win heeft ten allen tijde het recht om prijzen, voorwaarden en aanbiedingen op enige moment aan te passen, dit zonder enige beperking, communiecatieplicht of andere voorwaarden, met dien verstande dat zo een aanpassingen enkel voor de toekomst kunnen en niet retro-actief.

 

Alle geschillen met betrekking tot deze website en haar inhoud worden beheerst door Belgisch recht. Door gebruik van deze website stemt de gebruiker in met de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

 

Privacy statement

 

In deze privacy statement wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de bezoekers van de website en de klanten.

 

Klanten zijn personen die deel nemen aan het Body2Win concept en/of Body2Win producten aankopen en daardoor toegang hebben tot de speciaal voor klanten voorbehouden gedeelten van de website alsook tot de webshop.

 

De gegevens van klanten en bezoekers worden verwerkt conform de regels van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens.

 

 

De website www.Body2Win.com wordt beheerd door de NV Body2Win, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 9, ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer 0441.498.072.

(info@Body2Win.com)

 

Alle vragen in verband met de bescherming van uw privacy, de verwerking van de gegevens, toegang tot de gegevens, recht van verbetering en recht van verzet kunnen zowel per gewone als per elektronische post aan de verantwoordelijke voor de verwerking gesteld worden.

 

 

Van de bezoekers van de website wordt geen persoonlijke informatie gevraagd.

Enkel het IP-adres van de bezoeker wordt opgeslagen om, onder andere, technische problemen op te lossen, in te staan voor de veiligheid van de website, de toegang tot bepaalde webpagina’s te beperken voor bepaalde gebruikers en inzicht te verwerven op de wijze waarop de website gebruikt wordt. Een IP-adres is een nummer dat gebruikt wordt door computers op een netwerk om de computer van de bezoeker te identificeren telkens wanneer deze inlogt op het internet.

 

Persoonlijke informatie van bezoekers wordt enkel verzameld als de bezoeker deze bewust en uitdrukkelijk meedeelt teneinde informatie over het dieetsysteem en of een nieuwsbrief te ontvangen.

De aldus gevraagde informatie beperkt zich tot de naam en familienaam van de bezoeker, diens e-mailadres en optioneel zijn telefoonnummer.

 

Van de klanten wordt de persoonlijke informatie gevraagd die voor Body2Win noodzakelijk is om de overeengekomen diensten te kunnen verlenen.

Naast naam, familienaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres worden ook bijkomende gegevens gevraagd zoals geslacht, gewicht, lengte, resultaat van medisch geschiktheidsonderzoeken.

Aangezien deelname aan het Body2Win concept niet mogelijk is zonder dat Body2Win over deze gegevens beschikt kan men geen klant worden zonder deze gegevens te verschaffen.

 

 

Het aanbrengen van cookies kan de functionaliteit van de website verbeteren en het bezoek eraan personaliseren.

 

Bij bezoekers wordt geen gebruik van cookies gemaakt.

 

Bij klanten wordt gebruik van cookies gemaakt teneinde de functionaliteit van de website te optimaliseren.

Het gaat enerzijds om ASP.NET cookies die ervoor zorgen dat de klant tijdens de hele sessie geïdentificeerd blijft.

Bij het afsluiten van de sessie worden deze cookies automatisch verwijderd.

Indien de klant deze cookies niet aanvaardt kan hij geen gebruik maken van de voor de klanten voorbehouden delen van de website.

 

Anderzijds gaat het over ASPXAUTH cookies, deze worden gebruikt zodat de klant als hij opnieuw inlogt onmiddellijk herkend wordt. Enkel indien de klant bewust en uitdrukkelijk de box “keep me connected” aanvinkt worden deze cookies op zijn computer geplaatst. Als de klant de “keep me connected” box ontvinkt zullen deze cookies automatisch verwijderd worden.

 

 

Body2Win neemt alle vereiste en nuttige technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonlijke informatie van haar klanten, alsook ter bescherming tegen onverwachte vernietiging, toevallig verlies, moedwillige verwijdering en/of ongeoorloofde toegang.

Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het opslaan van de persoonlijke gegevens in beveiligde werkomgevingen die niet toegankelijk zijn voor het publiek maar enkel voor de werknemers en aangestelden van Body2Win die deze gegevens nodig hebben om de overeengekomen diensten aan de betrokken klant te kunnen verlenen, het gebruik van SSL-versleuteling volgens de industrienormen om in te staan voor de veiligheid van bepaalde vertrouwelijke informatie tijdens de verzending naar de website en het controleren van de identiteit van de geregistreerde bezoekers en klanten voor ze toegang kunnen krijgen tot de vertrouwelijke informatie die over hen door Body2Win bewaard worden.

 

 

Alle verzamelde persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden die bij de opvraging ervan werden meegedeeld.

Voor de bezoekers is dit om Body2Win toe te laten de gevraagde informatie en/of nieuwsbrief te geven of toe te zenden.

Voor klanten is dit om Body2Win toe te laten de overeengekomen dienstverlening uit te voeren en de klant op de hoogte te houden van acties, nieuwe producten en ander nieuws in verband met Body2Win en haar systemen.

 

Als een klant een supplementair door Body2Win aangeboden dienst via de website, of via een ander kanaal,  uitdrukkelijk aanvraagt dan kunnen de door hem verstrekte persoonsgegevens door Body2Win eveneens gebruikt worden voor de uitvoering van deze overeengekomen dienst.

 

Slechts die werknemers en aangestelden van Body2Win die de gegevens nodig hebben teneinde de overeengekomen diensten te kunnen verlenen en/of de gevraagde informatie of nieuwsbrieven te zenden zullen toegang hebben tot de gegevens.

 

De door Body2Win van de klanten en bezoekers verzamelde persoonlijke gegevens zullen in geen geval aan derden worden meegedeeld.

 

 

De door de bezoekers en klanten verstrekte gegevens worden niet langer bewaard als nodig om de overeengekomen diensten te verlenen en/of de gevraagde informatie en nieuwsbrieven toe te sturen.

 

Bij een vraag tot verwijdering van de gegevens uit onze bestanden door betrokkene zullen deze zo spoedig als mogelijk verwijderd worden.

 

De persoonlijke informatie van de bezoekers en de klanten zal in elk geval wel zo lang als nodig om te voldoen aan verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving, om geschillen op te lossen en doeleinden van administratief beheer,  bewaard worden.

 

 

Bezoekers en klanten hebben ten allen tijde kosteloos toegang tot de aangaande hen door Body2Win verwerkte gegevens.


Zij dienen daartoe een schriftelijk en ondertekend verzoek tot Body2Win NV, Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt (info@Body2Win.com) met bewijs van identiteit te richten, hetzij per gewone post, hetzij per elektronische post, hetzij door overhandiging aan Body2Win.

 

De bezoekers en klanten kunnen de volgende vragen stellen:

-       het feit of er al dan niet gegevens over hen verwerkt zijn;

-       het doel waarvoor deze gegevens verwerkt worden;

-       de aard van de verwerkte gegevens;

-       de oorsprong van de gegevens;

-       de categoriën ontvangers aan wie deze gegevens meegedeeld worden;

-       de concrete inhoud van de verwerkte gegevens;

 

Body2Win zal binnen een termijn van maximaal 45 dagen na ontvangst van het verzoek de rechtsgeldig gevraagde informatie doorgeven aan de betrokkene.

 

Indien de door Body2Win verwerkte gegevens niet correct blijken te zijn heeft de betrokkene het recht de opgeslagen gegevens te doen verbeteren.

 

Indien de door Body2Win verwerkte gegevens niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst en/of om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen hebben de klanten en bezoekers ten allen tijde het recht zich kosteloos te verzetten tegen een verdere opslag van hun gegevens.

Dit kan enkel voor de toekomst en niet retro-actief.

 

Het recht van verzet dient uitgeoefend te worden middels een schriftelijk en ondertekend verzoek tot Body2Win NV, Ilgatlaan 9, 3500 Hasselt (info@Body2Win.com) met bewijs van identiteit te richten, hetzij per gewone post, hetzij per elektronische post, hetzij door overhandiging aan Body2Win.

 

Body2Win zal in geval van een rechtsgeldig verzet het verder verwerken van de betrokken gegevens binnen de maand na ontvangst van het rechtsgeldig verzet staken.

 

 

Privacy Statement “Lead Ads”

 

Met dit Privacy Statement wensen we op een eenvoudige manier uit te leggen welke persoonsgegevens we van U verzamelen en hoe deze verwerkt worden.

 

Deze verklaring is van toepassing op alle personen die zich via facebook-advertentie aanmelden om informatie te bekomen of zich voor een evenement in te schrijven.

 

Alle informatie die iets over U vertelt of die aan U kan gekoppeld worden zijn persoonsgegevens.

 

Verwerken is alles wat met deze persoonsgegevens kan gedaan worden, zoals verzamelen, vastleggen opslaan, aanpassen, ordenen, gebruiken, bekendmaken, doorgeven of verwijderen.

 

We verwerken de door U opgegeven persoonsgegevens, met name naam en voornaam, telefoonnummer en e-mailadres.

 

De persoonsgegevens worden louter gebruikt om U de gevraagde informatie te bezorgen of de informatie aangaande het evenement waarvoor U ingeschreven bent.

 

Daarnaast worden deze gegevens ook gebruikt om U te informeren over andere aanbiedingen en/of evenementen van Body2Win.

 

Door de gevraagde persoonsgegevens in het online formulier in te vullen teneinde U de door U gevraagde informatie te kunnen bezorgen en/of Uw inschrijving voor het door U gekozen evenement te vervolledigen geeft U de toestemming tot het gebruik van deze persoonsgegevens.

U hebt ten allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken door een eenvoudige melding aan Body2Win (info@body2win.com) zonder dat dit de rechtmatigheid van de verwerkingen tot aan die intrekking zal aantasten.

 

Op basis van ons gerechtvaardigd belang mogen we deze persoonsgegevens verder verwerken om U te informeren aangaande andere aanbiedingen en/of evenementen van Body2Win.

U hebt ten allen tijde het recht om U tegen deze verdere verwerking van Uw persoonsgegevens te verzetten door een eenvoudige melding aan Body2Win (info@body2win.com).

 

Uw gegevens wordt puur voor gebruik door Body2Win verwerkt.

Intern hebben enkel die personen van de marketingafdeling die Uw gegevens nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren toegang tot Uw gegevens.

Uw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld die deze gegevens louter verwerken in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Body2Win, de zogenaamde verwerkers, en waarmee overeenkomsten zijn gesloten teneinde de vertrouwelijkheid van Uw gegevens te garanderen.

 

Uw gegevens worden niet gedeeld met verwerkers of subverwerkers buiten de EER.

 

Naar aanleiding van de verwerking van Uw persoonsgegevens hebt U in verband met deze verwerking een aantal rechten.

 

Dit is het recht om de door Body2Win van U verwerkte persoonsgegevens in te zien;

 

U hebt het recht om onjuiste gegevens te doen corrigeren

 

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de door Body2Win uitgevoerde verwerking van Uw persoonsgegevens

 

U hebt  het recht om de verwerking van Uw gegevens te laten beperken, waar het op neer komt is dat Uw gegevens dan niet meer zullen gebruikt worden door Body2Win maar dat ze niet uit haar bestanden zullen gewist worden

 

U hebt het recht om te vragen dat Body2Win de van U verwerkte persoonsgegevens overmaakt aan een door U aangeduide derde

 

U hebt  het recht aan Body2win te vragen Uw gegevens te wissen uit al haar bestanden alsook deze te doen wissen uit de bestanden van de verwerkers die deze gegevens in opdracht van en onder verantwoordelijkheid van Body2Win verwerkt hebben

 

Deze rechten kan U uitoefenen door een eenvoudig schriftelijk verzoek daartoe aan Body2Win, hetzij per post op het adres Ilgatlaan 9 – B 3500 Hasselt hetzij per elektronische post info@body2win.com.

 

Indien U van mening bent dat de verwerking van Uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurd is hebt U het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel.Indien U de gevraagde persoonsgegevens niet invult kunnen we U de gevraagde informatie niet toezenden en/of kunnen we U niet inschrijven op het door U gewenste evenement.

 

Er wordt binnen Body2Win een intern beleidskader en minimumstandaarden gebruikt teneinde Uw gegevens te beschermen.

Conform de geldende wet- en regelgeving worden de gepaste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen (beleid en procedures qua toegang tot de persoonsgegevens, IT-beveiliging, omgevingsbeveiliging enzv) genomen zodat de vertrouwelijkheid de integriteit en de beschikbaarheid van Uw gegevens gewaarborgd is.

De werknemers van Body2Win zijn gehouden tot vertrouwelijkheid en mogen Uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verwerken.

 

We bewaren Uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze verwerken.

Vierentwintig maanden na Uw laatste contact met Body2Win worden Uw in het kader van de “lead ads” verstrekte persoonsgegevens uit onze bestanden gewist.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking is Body2Win NV, gevestigd te 3500 Hasselt, Ilgatlaan 9, 1ste verdiep – info@body2Win.com.

Hier kunt U met al Uw vragen in verband met de verwerking van Uw persoonsgegevens en/of in verband met de uitoefening van Uw rechten terecht.